www.r-factor.cz: málo známé informace o scientologické církvi (sektě) a jejích aktivitách jako jsou Dianetika, LITE, PERFORMIA, Business Success, BASIC...

UVNITŘ SCIENTOLOGIE, díl 8/10

Paul James není pravé jméno tohoto dvaadvacetiletého muže. Je to syn dlouholetého scientologa, blonďák s modrýma očima a krásným úsměvem a rysy ostrými asi tak, jako mladý Matt Damon. S církví nemá žádný kontakt od svých 17 let. "Opravdu nevím, jak lidé mohou žít po celou dobu takto psychoticky šťastní," říká mi Paul nad šálkem kávy v jeho malém a útulném domě na okraji Los Angeles. "Anebo si myslet, že jsem šťastný," dodává s grimasou. "Mluvím o předstíraném štěstí, kterému sami lidé, co ho předstírají, věří."

Paul byl vzděláván, stejně jako Natalie, scientologickými lektory jak na církevních kurzech, tak i na soukromé scientologické škole, kam ho poslali. Na rozdíl od Natalie to ale nenáviděl. "Nikdy jsem v Scientologii neviděl nic, co by mělo co do činění s duchovním osvícením," říká. "Od té doby, co mám svůj vlastní úsudek" - zhruba od deseti let - "mne to táhlo pryč, ven."

Ačkoli existuje značné množství scientologů druhé generace, kteří jsou jako např. Natalie oddáni církvi, jsou zde i děti jako třeba Paul. To se dalo čekat, říká Stephen Kent z albertské univerzity. Je to "nečekaný následek" zájmu mladých lidí o sekty typu Scientologie v šedesátých a sedmdesátých letech. Je to vlna odpadnutí dospělých dětí členů z těchto let, říká Kent.

Základní postoj Scientologie k dětem je, že jsou považovány za malé dospělé - "velký thetan v malém těle," jak je nazývají někteří rodiče. Paulovi rodiče pracovali 18 hodin denně pro církev, říká Paul a běžně ho i s jeho starším bratrem nechávali v církevních zařízeních. "Můj bratr se o mne staral sám, když mu bylo jedenáct let," vysvětluje Paul. Když šel bratr za svými kamarády, "tak jsem přišel domů ze školy a toulal jsem se po sídlišti."

Paulova škola nebyla nijak rozdělená, říká. Studenti pracovali svým vlastním tempem na tom, co si zvolili a podle Paula měli jen nepatrné usměrňování ze strany učitele, který se jmenoval "supervizor". Toto jsem si ověřila na Delphi Academy v kalifornském Lake View Terrace. Tato akademie je součástí sítě vybraných škol, které používají Hubbardovu studijní technologii. Maggie Reinhart, ředitelka akademie Delphi, říká, že tyto postupy nutí studenta mít aktivní roli ve svém vzdělávání. Řada scientologických dětí v tomto prostředí dobře prosperuje. Jiní, třeba jako Paul, se cítí ztraceni. "Jen jsem se potuloval mezi třídami a nikdo se o to nestaral," říká. V Delphi jsem viděla učitele, kteří pomáhali studentům, ale neviděla jsem žádné "vyučování", žádnou diskusi ve třídě.

Delphi logo
Logo Delphi.

Diskuse, jak mnoho odborníků, jako třeba pan Stephen Kent, poznamenává, je něco, co není v Scientologii podporováno. A to znamená, že diskuse není ani v scientologicky orientovaných školách. Nahlíží se na to jako na překážku vyučování. Scientologie je absolutistická. A tak je diskuse přenechána do světa těch, které scientologové nazývají „wog“, do světa nescientologů. Wog, jak ho Hubbard popsal, je, "běžný, obyčejný, vymletý humanoid zahradní odrůdy."

Ukázka scientologického slovníku, heslo WOG
Ukázka ze scientologického slovníku, druhé odshora je heslo "wog".

Když Paul dospíval, tak potkal jen velmi málo wogů. A ty wogy které potkal, tak ti mu často nerozuměli. Scientologie má svou vlastní slovní zásobu, svůj vlastní slovník. "Je to jako být francouzský Kanaďan," vysvětluje Paul. "O stejné věci mluvíš jinak venku a jinak doma."

Mnoho dětí, které vyrostly v Scientologii, ji popisují asi tak, jako Natalie: "bublina", která existuje paralelně s většinovým světem. "Je nemožné tomu rozumět, dokud to neprožiješ," říká Paul.

A dokonce i když jsi v tom žila, jak poznamenala jedna mladá žena, je těžké tomu plně porozumět. Tato dvaadvacetiletá žena, které budeme říkat Sára, opustila Scientologii během střední školy. Po té, co ještě se svou kamarádkou odešli ze Scientologie, si museli sednout dohromady nad slovníkem. "Hledaly jsme všechna slova, která používáme, protože jsme nevěděli jestli mluvíme anglicky nebo ne," říká.

Hubbard vytvořil specifickou scientologickou řeč. Obsahuje i slova, která jsou jinak vykládána nebo pozměněna oproti běžným výrazům: např. "isness", což je podle scientologického slovníku "realita". Ale jsou tam také slova, která jsou zcela nově vytvořena, jako např. "obnosis", což znamená "pozorování zjevného".

Chaotický svět, jak by to asi nazval běžný člověk, je v Scientologii "enturbulovaný", což znamená "nervózní a nevyrovnaný". Napravit nebo vyřešit osobní či společenský problém vyžaduje správné použití "etiky", což se v scientologičtině obrací na jedincovu morální volbu či rozdílný morální systém. Ti, kdo řídí sami sebe správně, ti mají etiku "in". Ti, kteří se nechovají správně, ti jsou "out-etik" (out-ethik = etika mimo). Negativní či zraňující jednání se jmenuje "overt". A když overty budete skrývat, pak se budou nazývat "withholdy".

Všechny tyto termíny a velké množství dalších jsou obsaženy v řadě scientologických slovníků; všechny je napsal Hubbard. Scientologové považují porozumění slovu a dovednosti okolo slovní zásoby za základní součásti jejich víry.

Hubbardova studijní technologie je poskytována školám prostřednictvím organizace s názvem "Applied Scholastics" (aplikovaná scholastika); zdůrazňuje vyhledání jakéhokoli neznámého nebo "nepochopeného" slova ve slovníku a nepřecházení žádného slova, kterému člověk nerozumí. Stejná studijní metoda je používána v církvi, kde dospělí, jakkoli staří či zkušení, tráví hodiny zíráním do slovníků a kurzovních materiálů.

Jedno z klíčových slov je "gradient". V oficiálním "Technickém slovníku Dianetiky a Scientologie" je definován jako "postupné přibližování se k něčemu, krok za krokem, stupeň za stupněm, kdy jednotlivé stupně jsou sami o sobě zvládnutelné a tak nakonec i velmi komplikovaná a složitá aktivita nebo vysoká úroveň může být dosažena relativně snadno". Slovník dále uvádí, že tento princip "je použit jak v scientologickém auditingu, tak i výcviku".

Další z klíčových částí víry je "komunikace". Jeden ze základních scientologických kurzů je "Úspěch skrze komunikaci"; procházejí jím jak mladí lidé, tak i dospělí. Zahrnuje sérii drilů, kterým se říká "tréninkové rutiny", nebo krátce "TRs". Při jednom drilu je student požádán aby zavřel oči a pouze seděl, někdy až celé hodiny. V dalším drilu nehybně hledí na partnera. Třetí dril vyžaduje zesměšňovat svého partnera nebo s ním žertovat nebo ho jinak verbálně vyrušit. Partner musí pasivně přijímat tyto poznámky bez uhýbání či jakékoli slovní reakce.

Tyto drily, říkají scientologové, pomáhají zlepšit to, co nazývají "konfrontací", což v scientologických slovnících znamená "schopnost být zde pohodlně a vnímat". Čtvrtý dril vyžaduje po studentech, aby kladli řadu otázek, jednu po druhé, jako například "Plavou ryby?" Studentův partner může odpovědět jakkoli a otázka mu je pokládána tak dlouho, až partner odpoví správně. Sářin oblíbený dril se provádí s popelníkem. "Řekneš mu 'vstaň' nebo 'sedni si' a takto 'pohybuješ' popelníkem po celé hodiny. Musíš zaměřit svou pozornost do popelníku a supervizor ti říká, zda máš nebo nemáš dostatek záměru."

V Delphi žáci studují také kurz s názvem "Zlepšení stavů". "Stavy" nebo "kondice" se odkazují ke klíčovým Hubbardovým principům. Jsou seřazeny v přesné posloupnosti. Vztahují se k jedinci samotnému, k jeho partnerskému vztahu, jeho škole či organizaci nebo "skupině". Scientologický cíl, a je to často zdůrazňováno, je "zlepšit stavy".

Kondice od nejvyšší až k nejnižší jsou: změna moci, moc, nadbytek, normál, nouze, nebezpečí, neexistence, přítěž, pochyby, nepřítel, zrada a zmatek. Dohromady tyto kondice tvoří spirálu praktického použití scientologické "etiky", což je, jak mnozí říkají, skutečné srdce této víry. "Etika", jako scientologický termín je definována jako "racionalita směrem k největšímu dobru pro největší množství dynamik", nebo také "pohnutka a uvažování o optimálním přežití".

Přežít. Scientologie používá svou filosofii nebo "technologii etiky" v širokých sociálních a společenských měřítcích. "Oni dělají dobrou práci," a Rinder dále poznamenává: "Scientologové jsou motivováni skutečnou obavou o zdraví ostatních. Scientologové vidí okolní svět a chtějí s ním něco udělat."

Ale církevní protidrogové programy a programy zaměřené na gramotnost a anti-psychiatrické kampaně dělají více než jen šíří víru v hávu charity; ve skutečnosti existují proto, aby široce pomohly připravit lidi a ti se pak stali scientology. Když už člověk nebere drogy, nepotřebuje psychiatry a je gramotný, tak je způsobilý pro auditing. A auditing je středobodem Scientologie. "Celé to je o tom, stoupat nahoru po Mostě," říká Paul.

Paul začal auditing když mu byly 4 roky. Říká, že byl od přírody trošku divočejší a že mu to dalo jen velmi málo. Ve věku 11 nebo 12 let, říká Paul, "jsem byl tak mimo kontrolu, že mí rodiče nevěděli, co se mnou mají dělat."

Scientologové v USA provozují řadu internátních škol, včetně prestižní Delphian School ve Willamatte Valley v Oregonu. Ta počítá mezi své absolventy i zakladatele Earthlinku, Skye Daytona. Scientologická děcka, která dělají problémy nebo jsou s nimi rodiče nespokojeni, bývají poslána do nejpřísnějších soukromých internátních škol. Paul byl poslán na Mace-Kingsley Ranch, který se rozkládal na území o 800 hektarech v Novém Mexiku. Ale byl pak v roce 2002 zavřen.

Paul přijel na Mace-Kingsley když mu bylo třináct let a zůstal tam tři a půl roku. A jak vyprávěl, prošel tím, co vypadá jako typický „výcvikový tábor“, kompletně včetně tvrdé práce, špatného jídla, přísné supervize – a to vše za vysokou cenu, odhadem 30.000 USD za rok. Škola si vynucovala pevné scientologické zaměření o kterém dnes mnoho dřívějších studentů říká, že to sloužilo jednak jako mechanismus řízení, jednak i jako způsob náboženské indoktrinace.

Všichni noví studenti začínali IQ testem a purifikačním procesem, který, jak Paul říká, se dával dětem i osm či devět let starým. Pak udělali Oxford Capacity Analysis (OCA) – scientologický test, který byl vytvořen scientology v roce 1953. Test byl vyvinut pro nalezení studentova "tónu" nebo "emočního stavu" při přípravě na auditing. Na ranči byli studenti auditováni denně. V šestnácti letech, říká Paul, už byl tak dospělý, že pochopil celý proces a vymyslel, jak oklamat e-metr: tím že zůstal dostatečně klidným, tak klidným, že nebyl zaznamenán žádný elektrický náboj, byl často schopen skrýt většinu svých vnitřních pocitů před svým auditorem a "supervizorem případu", který dohlížel na Paulův postup.

Ale ne vždy. "Existují věci, které chtějí vědět, a oni se prostě ptají tak dlouho, až jim to konečně řekneš," říká. "Přinutili mne, abych jim řekl o lžích nebo o věcech, které byly špatné; plnou parou do mých myšlenek – některé z těchto myšlenek byly overty." Také některé z jeho činů byly overty. Masturbace je overt – je přísně zakázána v Scientologii, protože Hubbard věřil, že to může zpomalit jedincův proces k osvícení. "Není to zlé, jen to je out-etik, mimo etiku," říká Paul. "Oni to vyhrabali při sezení a řekli, abych s tím přestal, že mne to zpomaluje."

Další overt je homosexualita, o které se Hubbard domníval že je způsobem sexuální "deviace", která se nejlépe zvládá léčbou nebo hospitalizací. Tento pohled byl zastáván řadou psychiatrů Hubbardovy generace. Většina psychiatrie již ale svůj postoj od padesátých let změnila. Scientologie, jako spolek, nezastává oficiální stanovisko ohledně otázek jako např. svazky gayů. Ale homosexualita, sexuální promiskuita nebo jakékoli jiné druhy "perverze" jsou velmi nízko na scientologické "tónové stupnici". Tónová stupnice je přehled lidského chování popsaný Hubbardem v jeho knize z roku 1951, "Věda o přežití: předvídání lidského chování".

Tato kniha, podle Mike Rindera, je pravděpodobně tím nejdůležitějším scientologickým textem hned po Dianetice. V ní Hubbard odsoudil skutečně všechny sexuální praktiky, které se přímo nevztahují k manželství a dětem. "Takoví lidé by měli být vzati pryč ze společnosti tak rychle, jak je to jen možné … je to určitá úroveň nákazy nesmrtelnosti a destrukce etiky," píše o homosexuálech. "Žádný společenský řád nepřežije pokud neodstraní tyto lidi ze svého středu."

V auditingu se scientologů často ptají na jejich sexuální myšlenky a praktiky, obzvláště ve speciálních auditincích, které se jmenují "bezpečnostní prověrka" (security check, "sek-ček"). Tento proces vyžaduje, aby člen církve sepsal všechna porušení etického kodexu. Bezpečnostní prověrky podstupuje každý scientolog na Mostě a obzvláště na všech úrovních OT, kde musí být kontrolován každých 6 měsíců. "Aby byla jistota, že technologii používá správně," jak vysvětlují církevní funkcionáři. V září mi můj zdroj odfaxoval seznamy otázek pro běžné bezpečnostní prověrky pro dospělé. Jejich otázky zahrnují "Byl jsi někdy účasten potratu?" "Měl jsi někdy sex se zvířetem?" "Praktikoval jsi někdy sodomii?" "Spal jsi někdy s příslušníkem rasy jiné barvy?" a také "Měl jsi někdy nějaké nepěkné myšlenky o L. Ronu Hubbardovi?"

Paul bezpečnostním prověrkám odolával – říká, že několikrát během sezení i usnul. Ale Sára, která procházela dlouhé měsíce přes "sec checks" (bezpečnostní prověrky) říká, že byla velice rozrušená tímto procesem. Bezpečnostní prověrky musela absolvovat poté, co se rozhodla v patnácti letech, že nechce být scientoložkou. Za prvé, říká, poradci v jejím kostele se ji pokoušeli "klírovat". Byla přinucena opakovaně vyhledávat slova ve slovníku, aby bylo jasné, že není nic, čemu nerozumí ohledně Scientologie. Pak jí dali bezpečnostní prověrku. "Měsíce chodím do kostela každou noc po škole, a jsem v tom zasraném sklepě čtyři hodiny na e-metru každou noc," říká. "Vyptávají se mne na sex - všechny možné osobní otázky jaké si jen lze představit." "A když se pokusíš odejít," dodává Sára, "auditor ti fyzicky zablokuje cestu a přinutí tě si sednou zpět do židle." Funkcionáři církve říkají, že takovýto vynucený auditing je pro vlastní dobro daného člověka, protože to může být nebezpečné, pokud by opustil sezení dříve, než by skončilo.

"Scientologie má přijatelné vysvětlení pro cokoli, co dělá – to je ta genialita toho systému," říká Sára. "Ale pozor, neudělej chybu: Scientologie je vymývání mozku."

* * *

ODKAZY

 • Web ROLLING STONE, www.rollingstone.com
 • Wikipedia o časopisu Rolling Stone, anglicky
 • TIME (about Scientology):
  Vzkvétající kult chamtivosti a moci, R-factor
  The Thriving Cult of Greed and Power, www
  The Scientologists and me, www
  Mining money in Vancouver, www
 • REFLEX: Scientologické peklo, www
  Řekni ne sektám, www

© 2008-2011 www.R-FACTOR.cz / aktualizováno 31.07.2011

DOPORUČUJEME
Logo Rolling Stone

UVNITŘ SCIENTOLOGIE

REPORTÁŽ

časopisu Rolling Stone popisuje Scientologickou církev, její nápravné programy a ideologickou indoktrinaci.

@

Galaktický krutovláce Xenu.

ZA MOSTEM JE XENU

KNIHA

popisuje život v sektě. Jak se Margery dostala k scientologům a jak přišla téměř o všechno; o peníze, iluze a málem i o svou rodinu a život.

@

Ilustrace k filmu 1984 podle románu Goerga Orwella.

GEORGE ORWELL, 1984

FILM

natočený podle Orwellova románu 1984. Hubbard v jedné přednášce řekl, že takto by vypadal svět při tajném používání scientologie.